Registration


การลงทะเบียนนำเสนอผลงานและวิธีการชำระเงิน

1. ลงทะเบียน

เจ้าของบทความ (ผู้นำเสนอผลงาน) คนละ - บาท / 1 บทความ
ค่าใช้จ่ายสำหรับหน้าที่เกิน - บาท / หน้า

2. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน คนละ - บาท