มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ


FernUniversitaet in Hagen, Germany


Chemnitz University,
Germany


Oklahoma State University, USA


Edith Cowan University,
Western Australia


Hanoi National University
of Education, Vietnam


Gesellschaft
für Informatik


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มหาวิทยาลัยรอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Phetchaburi Rajabhat
University


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
(สคทส.)
 
Pic1 Pic2 Pic3 Pic3 Pic3 Pic3

Overview

The 12th National Conference on Computing and Information Technology

     The huge amount of raw data generated by government, industry and business, commonly known as Big Data, require more and more efficient tools to turn them into useful information and knowledge. The 12th National Conference on Computing and Information Technology provides an exchange of the state of the art and future developments in the two key areas of this process: Data Mining and Machine Learning, Data Network and Communication, Human-Computer Interface and Image Processing and Information Technology and Computer Education. Behind the background of the foundation of society, it becomes clear that efficient languages, business principles and communication methods need to be adapted, unified and especially optimized to gain a maximum benefit to the users and customers of future IT systems.

     The NCCIT2016 will be organized by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Council of IT Deans of Thailand (CITT) and partner institutions from Thailand and abroad.

Objective

The conference is to be a platform for providing and exchanging information, knowledge, skills, and experiences in the field of computing and Information Technology.

Important Dates
Date Activities
March 18, 2016 Paper Submission Deadline for Review
April 8, 2016 Decision Notification
April 22, 2016 Camera Ready Version
April 8-30, 2016 Advanced Registration
July 7–8, 2016 Conference Day

Conference Contact

admin@nccit.net

Responsible Organizations

  Faculty of Information Technology, King Monkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
  FernUniversitaet in Hagen, Germany (FernUni)
  Chemnitz University, Germany (CUT)
  Oklahoma State University, USA (OSU)
  Edith Cowan University, Western Australia (ECU)
  Hanoi National University of Education, Vietnam (HNUE)
  Gesellschaft für Informatik (GI)
  Mahasarakham University (MSU)
  Ubon Ratchathani University (UBU)
  Kanchanaburi Rajabhat University (KRU)
  Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU)
  Mahasarakham Rajabhat University (RMU)
  Phetchaburi Rajabhat University (PBRU)
  Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
  Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK)
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
  Prince Of Songkla University, Phuket Campus (PSU)
  National Institute of Development Administration (NIDA)
  Council of IT Deans of Thailand (CITT)

Significances

cheap replica watcheswatches for women
  This conference will be a potential starting point to provide information, articles, research and development, inventions and discoveries of new findings in computing technology in order to solve the problems of Thai society and the Thai nation.
  The participants will be able to exchange and disseminate ideas, information, innovations, skills and experiences in the field of computing and information technology and can develop and apply them to solve the problems in their workplaces.
  The conference will provide society with a better understanding of computing and information technology in order to gain a wider vision. Furthermore, it will enable participants to effectively put into practice what they have learnt.


Copyright © 2015 Faculty of Information Technology.All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact : admin@nccit.net