มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ


FernUniversitaet in Hagen, Germany


Chemnitz University,
Germany


Oklahoma State University, USA


Edith Cowan University,
Western Australia


Hanoi National University
of Education, Vietnam


Gesellschaft
für Informatik


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มหาวิทยาลัยรอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
(สคทส.)
 
Pic1 Pic2 Pic3 Pic3 Pic3

ความเป็นมา

The 11th National Conference on Computing and Information Technology

     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านธุรกิจจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักการศึกษาและนักวิจัยที่ต้องทำการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานอยู่เสมอ ผลการวิจัยและการค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดสู่สังคมนักวิจัยและชุมชนไอทีอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT 2015) ร่วมกับการประชุมระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (IC2IT 2015) เป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้และผลงานการวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

     เครือข่ายผู้จัดงานประชุมวิชาการ NCCIT 2015 ครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Fern University in Hagen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย Monash University ประเทศออสเตรเลีย Hanoi National University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สคทส.)

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าวิจัย และ พัฒนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 

กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
20 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายของการส่งบทความเพื่อพิจารณา
10 เมษายน 2558 ประกาศผลการพิจารณา
24 เมษายน 2558 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
10 – 30 เมษายน 2558 กำหนดการลงทะเบียน
2 – 3 กราฎาคม 2558 The 11th National Conference on Computing and Information Technology

 

Conference Contact
admin@nccit.net

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
  FernUniversitaet in Hagen, Germany (FernUni)
  Chemnitz University, Germany (CUT)
  Oklahoma State University, USA (OSU)
  Edith Cowan University, Western Australia (ECU)
  Hanoi National University of Education, Vietnam (HNUE)
  Gesellschaft für Informatik (GI)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (KRU)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (NPRU)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (PSU)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (สคทส.)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  การประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นศักยภาพใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสาร บทความผลงานทางวิชา การวิจัย และพัฒนา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ และข้อค้นพบใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจน ผู้สนใจ ทั่ว ๆ ไป เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ
  ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและกระจายความคิดเห็น ข้อมูล องค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะและ ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ซึ่งจะนำไปพัฒนา และแก้ปัญหาในการ ปฏิบัติงานได้
  ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ทำให้มีความรู้และวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  เป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ในสาขาคอมพิวเตอร์ระดับประเทศให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานการจัดการประชุมทางวิชาการ ในระดับนานาชาติต่อไป

Copyright © 2014 Faculty of Information Technology.All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact : admin@nccit.net